Více než 17 let zkušeností 30 dní na vrácení zboží Zboží odešleme zítra*
Košík 0
Váš nákupní košík je prázdný
Hlavní strana Vaše žádost stížnost byla přijata a evidována v našem systému.Budeme se snažit na ně odpovědět co nejdříve.Na e-mailovou adresku jsme posláli potvrzení o přijetí prohlášení, spolu s identifikačním číslem Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-shopu platné od 01.01.2023

 

WWW.PAJTECH.CZ

 

§ 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Obchod www.pajtech.cz funguje za podmínek stanovených v těchto pravidlech.
 2. Pravidla stanoví podmínky pro uzavírání a ukončování smluv o prodeji výrobků a reklamační řízení, jakož i druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronicky obchodem www.pajtech.cz, pravidla pro poskytování těchto služeb, podmínky pro uzavírání a ukončování smluv o poskytování služeb elektronicky.
 3. Každý zákazník je povinen od okamžiku, kdy začne využívat elektronické služby obchodu www.pajtech.cz, dodržovat ustanovení těchto Pravidel.
 • V záležitostech, které nejsou upraveny tímto nařízením, se použijí ustanovení:
 • zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002,

 • zákon o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014,

 • zákon o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů ze dne 23. září 2016.,

 • zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964,

 • a další příslušná ustanovení polského práva.

 

§ 2

DEFINICE OBSAŽENÉ V PRAVIDLECH

 1. PRAVIDLA - tyto pravidla obchodu.
 2. OBCHOD - internetový obchod poskytovatele služeb provozovaný na adrese www.pajtech.cz.
 3. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná elektronicky poskytovatelem služeb zákazníkovi prostřednictvím obchodu.
 4. CHAT - formulář dostupný na webové stránce www.pajtech.cz, který umožňuje zaslat zprávu poskytovateli služeb.
 5. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - formulář pro vytvoření účtu je k dispozici na webových stránkách www.pajtech.cz.
 6. 6.ÚČET - soubor prostředků v systému ICT poskytovatele služeb, označený individuálním jménem (loginem) a heslem, ve kterém jsou shromažďovány údaje zákazníka, včetně informací o podaných objednávkách.
 7. OBJEDNACÍ FORMULÁŘ - formulář dostupný na webových stránkách www.pajtech.cz, který umožňuje zadat objednávku.
 8. systém hodnocení - elektronická služba, kterou poskytovatel služeb zpřístupňuje zákazníkům a která jim umožňuje zveřejňovat názory na produkty.
 9. NEWSLETTER - elektronická služba umožňující Zákazníkovi přihlásit se k odběru a dostávat na jím uvedenou e-mailovou adresu zdarma informace od Prodávajícího o Výrobcích dostupných v Obchodě.
 10. REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ - formulář dostupný na webových stránkách www.pajtech.cz, který umožňuje podat stížnost na výrobek.
 11. PRODEJCE, POSKYTOVATEL SLUŽEB - DIOLUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zapsaný v obchodním rejstříku u Okresního soudu v Bielsku-Białé, VIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000968147, místo podnikání a adresa pro doručování: ul. Iskrzyczyńska 13, 43-430 Międyświeć, NIP: 5482743333, REGON: 521822894, adresa elektronické pošty (e-mail): (e-mail: sklep@pajtech.cz), telefonní číslo: +420 732410474 .
 12. UŽIVATEL - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům a která využívá elektronickou službu.
 13. ZÁKAZNÍK - Zákazník, který chce uzavřít nebo uzavřel Kupní smlouvu s Prodávajícím.
 14. SPOTŘEBITEL - fyzická osoba, která činí s obchodníkem právní úkon, který přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností.
 15. PODNIKATEL - fyzická osoba, právnická osoba a organizační jednotka, která není právnickou osobou, ale které zákon přiznává právní subjektivitu, vykonávající vlastním jménem hospodářskou nebo profesní činnost.
 16. PRODUKT - movitá věc dostupná v Obchodě nebo věc s digitálními prvky, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
 17. ZBOŽÍ S DIGITÁLNÍMI PRVKY - zboží, které obsahuje digitální obsah nebo digitální službu nebo je s nimi kombinováno takovým způsobem, že by absence digitálního obsahu nebo digitální služby znemožnila jeho správné fungování.
 18. DIGITÁLNÍ OBSAH - data vytvořená a dodaná prodávajícím v digitální podobě.
 19. DIGITÁLNÍ SLUŽBA - služba, která umožňuje zákazníkovi vytvářet, zpracovávat, uchovávat nebo zpřístupňovat digitální data, sdílet digitální data, která byla přenesena nebo vytvořena spotřebitelem nebo jinými uživateli služby, a jiným způsobem komunikovat pomocí digitálních dat.
 20. PRODEJNÍ SMLOUVA - smlouva o prodeji výrobku uzavřená mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím obchodu.
 21. OBJEDNÁVKA - projev vůle zákazníka, který představuje nabídku na uzavření smlouvy o prodeji výrobku s prodávajícím.
 22. CENA - hodnota vyjádřená v peněžních jednotkách, kterou je Zákazník povinen zaplatit Prodávajícímu za Produkt.
 23. DIGITÁLNÍ PROSTŘEDÍ - počítačový hardware, software a síťové připojení, které zákazník používá k přístupu k digitálnímu obsahu nebo digitální službě nebo k jejich používání.
 24. KOMPATIBILITA - interoperabilita digitálního obsahu, digitální služby nebo zboží či zboží s hardwarem nebo softwarem, který se běžně používá k používání digitálního obsahu nebo digitální služby stejného druhu, aniž by bylo nutné je transformovat.
 25. FUNKČNOST - schopnost digitálního obsahu, digitální služby nebo zboží plnit své funkce s ohledem na jejich zamýšlené použití.
 26. INTEGRACE - spojení digitálního obsahu nebo digitální služby s prvky digitálního prostředí zákazníka a jejich integrace do těchto prvků za účelem zajištění souladu se Smlouvou.
 27. INTEROPERABILITA - schopnost digitálního obsahu, digitální služby nebo zboží spolupracovat s jiným hardwarem nebo softwarem, než který se běžně používá pro přístup k digitálnímu obsahu nebo digitální službě stejného typu.

 

 

 

§ 3

INFORMACE O PRODUKTECH A JEJICH OBJEDNÁVÁNÍ

 1. Obchod www.pajtech.cz prodává produkty přes internet.
 2. Výrobky nabízené v obchodě jsou nové, v souladu se smlouvou a byly legálně uvedeny na polský trh.
 3. Digitální obsah nebo digitální služby obsažené ve Zboží s digitálními prvky jsou funkční, kompatibilní a interoperabilní s hardwarem splňujícím technické požadavky uvedené v jejich popisu.
 4. Informace na webových stránkách obchodu nepředstavují nabídku ve smyslu zákona. Zákazník podáním Objednávky činí nabídku na koupi konkrétního Produktu za podmínek uvedených v jeho popisu.
 5. Cena výrobku uvedená na webových stránkách obchodu je uvedena v českých korunách (CZK) a zahrnuje všechny složky včetně DPH. Cena nezahrnuje náklady na doručení.
 6. Cena výrobku uvedená na webové stránce obchodu je závazná v okamžiku, kdy zákazník provede objednávku. Tato cena se nemění bez ohledu na případné změny cen v Obchodě, ke kterým může dojít u jednotlivých Produktů po odeslání Objednávky Zákazníkem.
 7. Prodávající bude zákazníky jasně informovat o jednotkových cenách, jakož i o akcích a sníženích cen výrobků. Kromě informací o slevách Produktu Prodávající uvede nejnižší Cenu Produktu, která byla platná v období 30 dnů před zavedením slevy, a pokud je Produkt nabízen k prodeji po dobu kratší než 30 dnů - Prodávající uvede nejnižší Cenu Produktu, která byla platná v období ode dne zahájení nabízení Produktu k prodeji do dne zavedení slevy.
 8. Objednávky lze zadávat prostřednictvím webových stránek pomocí objednávkového formuláře (Obchod www.pajtech.cz) - 24 hodin denně, po celý rok.
 9. Pro zadání objednávky není zákazník povinen registrovat účet v obchodě.
 10. Podmínkou zadání Objednávky v Obchodě je, že se Zákazník seznámí s Obchodními podmínkami a při zadání Objednávky je přijme.
 11. Akční (prodejní) produkty mají omezený počet kusů a objednávky budou vyřizovány v pořadí, v jakém byly přijaty, až do vyčerpání zásob produktu.
 12. Technické požadavky nezbytné pro používání Digitálního obsahu nebo Digitální služby obsažené ve Zboží s digitálními prvky, jakož i informace o technických prostředcích pro jejich ochranu, jsou uvedeny Prodávajícím v popisu Produktu na webových stránkách Obchodu.

 

§ 4

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Pro uzavření kupní smlouvy je nutné, aby zákazník předem učinil objednávku způsobem, který mu prodávající zpřístupní v souladu s § 3 body 8 a 10 pravidel.
 2. Po odeslání objednávky prodávající neprodleně potvrdí její přijetí.
 3. Potvrzení o přijetí Objednávky uvedené v bodě 2 tohoto odstavce je pro Zákazníka závazné. Potvrzení přijetí Objednávky se uskuteční zasláním e-mailové zprávy.
 4. Potvrzení o přijetí objednávky musí obsahovat:
 5. potvrzení všech podstatných prvků objednávky,
 6. formulář pro odstoupení od smlouvy,
 7. tyto pravidla, včetně poučení o právu na odstoupení od smlouvy.
 8. Jakmile zákazník obdrží e-mailovou zprávu uvedenou v bodě 4 tohoto odstavce, je mezi zákazníkem a prodávajícím uzavřena kupní smlouva.
 9. Každá kupní smlouva bude potvrzena dokladem o nákupu (účtenkou nebo fakturou), který bude zaslán e-mailem na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávkovém formuláři.
 10. Zákazník, který je podnikatelem, souhlasí se zasíláním faktur a opravných faktur elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.
 11. Pokud je požadována opravná faktura, počítá se lhůta pro proplacení (14 dní) od okamžiku potvrzení přijetí opravné faktury zákazníkem. Potvrzení provede Objednatel e-mailem.

 

§ 5

ZPŮSOBY PLATBY

 1. Prodávající zpřístupní následující způsoby platby:
 • platba klasickým bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího,
 • platba prostřednictvím elektronického platebního systému (PayU.pl),
 • platba při dodání, tj. na dobírku.
2 .V případě platby klasickým bankovním převodem je třeba platbu provést na následující číslo bankovního účtu: Česká republika (CZK ); Číslo účtu: 200011214/3060; Název banky  PKO; DIOLUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Iskrzyczyńska 13, 43-430 Międzyświeć, NIP: 5482743333. Do názvu převodu uveďte " Objednávka č. ..".
3. V případě platby prostřednictvím elektronického platebního systému je zákazník povinen zaplatit před zpracováním objednávky. Elektronický platební systém umožňuje platbu platební kartou nebo rychlým převodem z vybraných polských a zahraničních bank.
4. V případě platby na dobírku je zásilka odeslána po ověření správnosti údajů o adrese. Zákazník je povinen zaplatit za Objednávku a vyzvednout si Produkt od kurýra.
5. Zákazník je povinen uhradit cenu za Kupní smlouvu do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření, nestanoví-li Kupní smlouva jinak.
6. Pokud se rozhodnete provést platby popsané v bodech 1.1 a 1.2 tohoto odstavce, bude výrobek odeslán až po jeho zaplacení.

 

§ 6

NÁKLADY, TERMÍNY A ZPŮSOBY DODÁNÍ PRODUKTU

 1. Náklady na dodání Výrobku, které hradí Zákazník, jsou stanoveny v průběhu procesu Objednávky a závisí na volbě způsobu platby a způsobu dodání zakoupeného Výrobku.
 2. Dodací lhůta Produktu se skládá z doby potřebné k dokončení Produktu a doby potřebné k doručení Produktu dopravcem:

2.1 Doba potřebná k dokončení produktů se pohybuje v rozmezí 1 až 3 pracovních dnů od:

a) připsání finančních prostředků zaplacených na základě kupní smlouvy na účet prodávajícího.

b) nebo pozitivní autorizace transakce elektronickým platebním systémem.

c) nebo přijetí Objednávky k realizaci Prodávajícím v případě volby platby na dobírku.,

2.2 Dodání movitého zboží dopravcem se uskuteční ve lhůtě deklarované dopravcem, tj. od 1 do 6 pracovních dnů od momentu odeslání (dodání se uskuteční pouze v pracovní dny s výjimkou sobot, nedělí a státních svátků).

3. Výrobky zakoupené v obchodě jsou odesílány prostřednictvím Czeské pošty, Zásilkovna, nebo kurýrní společnosti.

4. Výrobky zakoupené v obchodě si zákazník může vyzvednout také osobně po předchozím e-mailovém nebo telefonickém kontaktu.

 

§ 7

REKLAMACE VÝROBKU

I. Reklamace v rámci záruky.
 

 1. Na všechny výrobky nabízené v Obchodě se vztahuje záruka výrobce platná na území Polské republiky,
 2. záruční doba na Výrobky je 12 nebo 24 měsíců a běží od data prodeje Výrobku,
 3. dokladem opravňujícím k záruční ochraně je záruční list nebo doklad o koupi,
 4. údaje o ručiteli, údaje o zboží, na které se vztahuje záruka, údaje o době trvání a podmínkách záruky, jakož i o právech zákazníka vyplývajících ze záruky - jsou uvedeny v záručním listu přiloženém k výrobku nebo jsou k dispozici na internetových stránkách obchodu,
 5. záruka nevylučuje práva Spotřebitele a subjektu uvedeného v § 10 Obchodních podmínek na nesoulad Výrobku s Kupní smlouvou ve smyslu zákona o právech spotřebitelů, která Spotřebiteli a subjektu uvedenému v § 10 náleží ze zákona.

II. Reklamace nesouladu výrobku se smlouvou.
 1. Základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči zákazníkovi, který je spotřebitelem nebo subjektem uvedeným v § 10 obchodních podmínek, za nesoulad výrobku se smlouvou je stanoven zákonem o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014,
 2. záruční odpovědnost prodávajícího vůči podnikatelům uvedeným v § 9 obchodních podmínek je vyloučena podle čl. 558 odst. 1 občanského zákoníku,
 3. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, který je Spotřebitelem nebo subjektem uvedeným v § 10 Obchodních podmínek, za nesoulad Produktu se smlouvou existující v momentu dodání Produktu a projevený do 2 let od tohoto momentu, pokud není Prodávajícím nebo osobami jednajícími jménem Prodávajícího stanovena delší doba použitelnosti Produktu,
 4. pokud jde o Zboží s digitálními prvky, Prodávající odpovídá za jakýkoli nesoulad průběžně dodávaného digitálního obsahu nebo digitální služby se smlouvou, který nastal nebo se stal zjevným v době, kdy měly být v souladu se smlouvou dodány. Tato doba nesmí být kratší než dva roky od dodání Zboží s digitálními prvky. Má se za to, že nesoulad Digitálního obsahu nebo Digitální služby se smlouvou nastal v této době, pokud se v této době stane zjevným,
 5. Oznámení o nesouladu výrobku se smlouvou a podání příslušné reklamace lze učinit e-mailem na adresu: sklep@pajtech.cz, písemně na adresu: CzechLogistic - DIOLUT, Vratimovská 681/80, 71900 Ostrava - Kunčice nebo prostřednictvím reklamačního formuláře na adrese https://pajtech.cz/complaints/rekl_for.php
 6. ve výše uvedené písemné nebo elektronické zprávě uvést co nejvíce informací a okolností týkajících se předmětu stížnosti, zejména druh a datum výskytu nesrovnalosti a kontaktní údaje. Poskytnuté informace výrazně usnadní a urychlí vyřízení reklamace prodávajícím,
 7. pro účely posouzení nesouladu výrobku se smlouvou je spotřebitel nebo subjekt uvedený v § 10 obchodních podmínek povinen zpřístupnit výrobek prodávajícímu a prodávající je povinen jej na své náklady odebrat,
 8. Prodávající odpoví na žádost zákazníka bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od jejího obdržení,
 9. v případě stížnosti Zákazníka, který je Spotřebitelem nebo subjektem uvedeným v § 10 Obchodních podmínek, se nevyřízení stížnosti do 14 dnů od jejího podání rovná jejímu přijetí,
 10. Zákazník, který je spotřebitelem nebo subjektem uvedeným v § 10, může nejprve požadovat výměnu nebo opravu výrobku u prodávajícího. Snížení ceny a odstoupení od smlouvy může Zákazník požadovat pouze v případech uvedených v zákoně o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014. (mj. pokud je nesoulad zboží s kupní smlouvou podstatný, pokud prodávající odmítl zboží uvést do souladu s kupní smlouvou nebo pokud nesoulad zboží s kupní smlouvou stále trvá, přestože se prodávající již pokusil zboží uvést do souladu s kupní smlouvou).,
 11. v souvislosti s oprávněnou reklamací Zákazníka, který je Spotřebitelem nebo subjektem uvedeným v § 10 Obchodních podmínek, je Prodávající povinen přiměřeně:

a) uhradit náklady na opravu nebo výměnu a opětovné dodání Výrobku Zákazníkovi,
b) snížit cenu výrobku (snížená cena musí být v poměru ceny zboží v souladu se smlouvou ke zboží, které není v souladu se smlouvou) a vrátit spotřebiteli nebo subjektu uvedenému v § 10 hodnotu snížené ceny nejpozději do 14 dnů ode dne doručení prohlášení o snížení ceny od spotřebitele nebo subjektu uvedeného v § 10,
c) v případě odstoupení od smlouvy Spotřebitelem nebo subjektem uvedeným v § 10 - Prodávající vrátí Spotřebiteli nebo subjektu uvedenému v § 10 cenu výrobku nejpozději do 14 dnů od obdržení vráceného zboží nebo dokladu o jeho vrácení. V případě odstoupení od smlouvy je Spotřebitel nebo subjekt uvedený v § 10 povinen neprodleně vrátit zboží Prodávajícímu na jeho náklady,

​​​​​12. Odpověď na stížnost se poskytuje v papírové podobě nebo na jiném trvalém nosiči, např. e-mailem nebo SMS.

Adresa pro doručování reklamaci
Zboží zasílejte zpět v původním obalu, navíc zabalené v ochranné fólii.
CzechLogistic - DIOLUT
Vratimovská 681/80
71900 Ostrava - Kunčice
https://pajtech.cz/complaints/rekl_for.php, 
adresa elektronické pošty info@pajtech.cz,
mob.+420 732 410 474

 

§ 8

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. S výhradou bodu 10 tohoto odstavce může zákazník, který je spotřebitelem a uzavřel smlouvu na dálku, od ní odstoupit bez udání důvodu příslušným prohlášením do 30 dnů. Zákazník, který je subjektem uvedeným v § 10 těchto obchodních podmínek a který uzavřel smlouvu na dálku, může od ní odstoupit bez uvedení důvodů učiněním příslušného prohlášení do 14 dnů. Pro dodržení této lhůty postačuje zaslání prohlášení o odstoupení od smlouvy, které je k dispozici v obchodě. Obchodník, na kterého se nevztahuje ochrana podle zákona o právech spotřebitelů uvedená v § 10 obchodních podmínek, nemůže od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu.
 2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva považuje za neuzavřenou a spotřebitel nebo subjekt uvedený v § 10 obchodních podmínek je povinen vrátit výrobek prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené prodávajícím k jeho převzetí neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy od smlouvy odstoupil, ledaže prodávající nabídl, že si výrobek vyzvedne sám. Pro dodržení lhůty postačí zaslat Výrobek zpět před jejím uplynutím.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy by měl být výrobek vrácen na následující adresu: CzechLogistic - DIOLUT, Vratimovská 681/80, 71900 Ostrava - Kunčice.
 4. Spotřebitel nebo subjekt uvedený v § 10 obchodních podmínek odpovídá za snížení hodnoty výrobku, které vzniklo v důsledku užívání výrobku nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti výrobku, ledaže prodávající spotřebitele nebo subjekt uvedený v § 10 neinformoval o způsobu a lhůtě pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy a neposkytl spotřebiteli nebo subjektu vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy. Za účelem zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Výrobků by měl Spotřebitel nebo subjekt uvedený v § 10 Obchodních podmínek s Výrobky pouze manipulovat a prohlížet je stejným způsobem, jakým by to činil v kamenném obchodě.
 5. S výhradou bodů 6 a 8 tohoto odstavce uhradí prodávající hodnotu výrobku spolu s náklady na jeho dodání stejným způsobem platby jako spotřebitel, pokud se spotřebitel nebo subjekt uvedený v § 10 těchto obchodních podmínek výslovně nedohodli na jiném způsobu úhrady, který pro ně nepředstavuje žádné náklady. S výhradou bodu 7 tohoto odstavce se vrácení uskuteční neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy Prodávající obdržel oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy.
 6. Pokud si Spotřebitel nebo subjekt uvedený v § 10 Obchodních podmínek zvolí jiný způsob dodání Produktu než nejlevnější běžný způsob dodání nabízený Obchodem, není Prodávající povinen jim uhradit dodatečně vzniklé náklady.
 7. Pokud Prodávající nenabídl Spotřebiteli nebo subjektu uvedenému v § 10 Obchodních podmínek, že si Výrobek vyzvedne sám, může Prodávající zadržet vrácení platby přijaté od Spotřebitele, dokud neobdrží zboží zpět nebo dokud Spotřebitel nebo subjekt uvedený v § 10 Obchodních podmínek nepředloží doklad o jeho vrácení, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
 8. Spotřebitel nebo subjekt uvedený v § 10 obchodních podmínek, který odstoupí od kupní smlouvy podle bodu 1 tohoto odstavce, nese pouze náklady na vrácení výrobku prodávajícímu.
 9. Čtrnáctidenní lhůta, ve které může spotřebitel nebo subjekt uvedený v § 10 obchodních podmínek odstoupit od smlouvy, se započítává:

a) u smlouvy, při jejímž plnění Prodávající dodává Výrobek, který je povinen převést do svého vlastnictví - ode dne, kdy Spotřebitel nebo subjekt uvedený v § 10 Obchodních podmínek (nebo jimi určená třetí osoba odlišná od dopravce) převzal Výrobek,
b) u smlouvy, která zahrnuje více výrobků, které jsou dodávány odděleně, po dávkách nebo částech, od převzetí posledního výrobku, dávky nebo její části,
c) u smlouvy spočívající v pravidelném dodávání výrobku po určitou dobu od převzetí prvního výrobku,
d) u ostatních smluv ode dne uzavření smlouvy.

10. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se v případě kupní smlouvy nevztahuje na spotřebitele nebo subjekt uvedený v § 10 obchodních podmínek:

a) je-li předmětem dodávky neprefabrikované zboží vyrobené podle specifikací spotřebitele nebo podle jeho individuálních potřeb,
b) pokud je předmětem dodávky zboží dodané v uzavřeném obalu, který nelze po otevření vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen,
c) pokud je předmětem plnění zboží, které je vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelné od jiného zboží,
d) při poskytování služeb, za které je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud obchodník poskytl službu v plném rozsahu s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel byl před zahájením plnění informován o tom, že po poskytnutí služby obchodníkem a jejím uznání ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,
e) pokud je předmětem plnění zboží podléhající rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou trvanlivosti.

11. Právo odstoupit od kupní smlouvy má prodávající i zákazník v případě, že druhá smluvní strana nesplní svůj závazek v přesně stanovené lhůtě.

 

§ 9

USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ (B2B)

 1. Tento odstavec obsahuje ustanovení, která se vztahují pouze na podnikatele, na které se nevztahuje ochrana podle zákona o právech spotřebitelů uvedená v § 10 obchodních podmínek.
 2. Zákazník, který není spotřebitelem, nemá právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.
 3. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem, který není spotřebitelem, do 14 pracovních dnů ode dne jejího uzavření. V takovém případě lze od Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a Zákazníkovi, který není Spotřebitelem, nevznikají vůči Prodávajícímu žádné nároky.
 4. Prodávající má právo omezit způsoby platby, které jsou k dispozici nespotřebitelům, včetně požadavku na zaplacení části nebo celé prodejní ceny předem bez ohledu na způsob platby zvolený zákazníkem a uzavření kupní smlouvy.
 5. Výhody a břemena spojená s Výrobkem a riziko náhodné ztráty nebo poškození Výrobku přechází na Zákazníka, který není Spotřebitelem, od okamžiku, kdy Prodávající vydá Výrobek dopravci. V takovém případě Prodávající neodpovídá za ztrátu, úbytek nebo poškození Produktu, ke kterému dojde od chvíle převzetí Produktu k přepravě do jeho vydání Zákazníkovi, jakož i za zpoždění přepravy zásilky.
 6. Pokud je Výrobek zasílán Zákazníkovi prostřednictvím dopravce, je Zákazník, který není Spotřebitelem, povinen zásilku zkontrolovat ve lhůtě a způsobem obvyklým pro zásilky tohoto typu. Zjistí-li, že při přepravě došlo k vadě nebo poškození Výrobku, je povinen učinit vše potřebné ke zjištění odpovědnosti dopravce.
 7. Poskytovatel služeb může vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb s okamžitou platností a bez udání důvodu zasláním výpovědi Zákazníkovi, který není Spotřebitelem.

 

§ 10

USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ O PRÁVECH SPOTŘEBITELŮ

 1. Na OSVČ (tento odstavec se nevztahuje na obchodní společnosti) se vztahuje ochrana zákona o právech spotřebitelů za předpokladu, že smlouva, kterou uzavírá s prodávajícím, přímo souvisí s jeho podnikatelskou činností, avšak z obsahu smlouvy vyplývá, že pro něj nemá profesionální povahu vyplývající zejména z předmětu jeho podnikatelské činnosti.
 2. Na podnikatele uvedeného v odstavci 1 tohoto oddílu se vztahuje pouze následující pojištění:
 • zakázaná smluvní ustanovení,
 • odpovědnost za nesoulad výrobku se smlouvou,
 • právo odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku,
 • pravidla týkající se smlouvy o poskytování digitálního obsahu nebo digitální služby.

3. Podnikatel uvedený v odstavci 1 tohoto paragrafu ztrácí svá práva v rámci ochrany spotřebitele, pokud má kupní smlouva, kterou uzavřel s prodávajícím, profesionální charakter, což je ověřeno na základě zápisu podnikatele v Centrálním registru podnikatelských aktivit a informací Polské republiky, zejména kódů polské klasifikace podnikatelských aktivit v něm uvedených.

4. Na obchodníky uvedené v bodě 1 tohoto odstavce se nevztahuje institucionální ochrana poskytovaná spotřebitelům okresními spotřebitelskými inspektory, jakož i předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitele.

 

§ 11

TYP A ROZSAH ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

 1. Poskytovatel služeb umožňuje prostřednictvím obchodu využívat elektronické služby, jako např.:

  • uzavírání kupních smluv na produkt,

  • vedení účtu v obchodě,

  • Systém hodnocení,

  • Newsletter,

  • Reklamační formulář,

  • odeslání zprávy prostřednictvím chatu.

2. Poskytování elektronických služeb Zákazníkům v Obchodě se řídí podmínkami uvedenými v Obchodních podmínkách.
3. Poskytovatel služeb má právo umístit na webové stránky obchodu reklamní obsah. Takový obsah tvoří nedílnou součást Obchodu a materiálů v něm prezentovaných.

 

§ 12

 PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ SMLUV O ELEKTRONICKÝCH SLUŽBÁCH

 1. Poskytování elektronických služeb uvedených v § 11.1 Pravidel Poskytovatelem služeb je bezplatné.
 2. Doba, na kterou je smlouva uzavřena:
 • smlouva o poskytování Elektronických služeb spočívající v zadání Objednávky v Obchodě se uzavírá na dobu určitou a zaniká okamžikem zadání Objednávky nebo ukončením jejího zadání Zákazníkem,
 • smlouva o poskytování elektronických služeb spočívajících ve vedení účtu v Obchodě se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání vyplněného Registračního formuláře Zákazníkem.,
 • smlouva o poskytování elektronické služby spočívající v používání hodnotícího systému se uzavírá na dobu určitou a zaniká zveřejněním stanoviska nebo ukončením používání této služby ze strany zákazníka,
 • smlouva o poskytování elektronických služeb spočívajících v používání Newsletteru je uzavřena na dobu neurčitou,
 • smlouva o poskytování elektronických služeb spočívajících v používání reklamačního formuláře se uzavírá na dobu určitou a zaniká okamžikem odeslání reklamace nebo ukončením používání této služby Zákazníkem,
 • smlouva o poskytování Elektronických služeb spočívající v umožnění zasílání zpráv Poskytovateli služeb prostřednictvím Chatu se uzavírá na dobu určitou a zaniká okamžikem odeslání zprávy nebo ukončením jejího zasílání Klientem.

3. Technické požadavky nezbytné pro práci s IT systémem používaným poskytovatelem služeb:

 • počítač (nebo mobilní zařízení) s přístupem na internet.,
 • přístup k e-mailu,
 • webový prohlížeč,
 • povolení souborů cookie a Javascriptu ve webovém prohlížeči.

4. Zákazník je povinen používat Obchod způsobem, který je v souladu se zákonem a dobrými mravy, s ohledem na osobní práva a práva duševního vlastnictví třetích osob.

5. Zákazník je povinen zadávat věcně správné údaje.

6. Zákazník nesmí poskytovat nezákonný obsah.

 

§ 13

REKLAMACE TÝKAJÍCÍ SE POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

 1. Reklamace týkající se poskytování Elektronických služeb prostřednictvím Obchodu může Zákazník podávat e-mailem na následující adresu: sklep@pajtech.cz.
 2. Ve výše uvedené e-mailové zprávě je třeba uvést co nejvíce informací a okolností týkajících se předmětu reklamace, zejména druh a datum nesrovnalosti a kontaktní údaje. Poskytnuté informace výrazně usnadní a urychlí vyřízení stížnosti poskytovatelem služeb.
 3. Poskytovatel služeb vyřídí reklamaci neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne oznámení.
 4. Odpověď poskytovatele služeb na reklamaci se zasílá na e-mailovou adresu klienta uvedenou v oznámení o reklamaci nebo jiným způsobem určeným klientem.

§ 14

PODMÍNKY PRO UKONČENÍ SMLUV O ELEKTRONICKÝCH SLUŽBÁCH

 1. Ukončení smlouvy o poskytování elektronické služby:

 • smlouva o nepřetržitém a časově neomezeném poskytování elektronických služeb (Účet, Newsletter) může být vypovězena,
 • Zákazník může smlouvu vypovědět s okamžitou platností a bez udání důvodu zasláním příslušného prohlášení e-mailem na adresu: sklep@pajtech.cz nebo smazáním účtu,
 • Poskytovatel služeb může vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb trvalé a časově neomezené povahy v případě, že zákazník porušuje smluvní podmínky, zejména pokud poskytuje obsah protiprávní povahy, a to po předchozí neúčinné výzvě k ukončení porušování se stanovením přiměřené lhůty. V takovém případě Smlouva zaniká 7 dní po podání prohlášení o úmyslu ji vypovědět (výpovědní lhůta),
 • výpověď vede k ukončení právního vztahu s účinky do budoucna.

2. Poskytovatel služeb a zákazník mohou smlouvu o poskytování elektronických služeb kdykoli ukončit vzájemnou dohodou.

 

§ 15

INTELEKTUÁLNÍ VLASTNICTVÍ

 1. Veškerý obsah zveřejněný na webových stránkách www.pajtech.cz je chráněn autorským právem a (s výhradou § 15.3 a prvků zveřejněných Příjemci služeb, použitých na základě licence, převodu autorských práv nebo povoleného užití) je majetkem společnosti DIOLUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zapsané v obchodním rejstříku u Okresního soudu v Bielsku-Białé, VIII obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000968147, místo podnikání a adresa pro doručování: ul. Iskrzyczyńska 13, 43-430 Międyświeć, NIP: 5482743333, REGON: 521822894. Zákazník plně odpovídá za škody způsobené poskytovateli služeb v důsledku použití jakéhokoli obsahu webových stránek www.pajtech.cz bez souhlasu poskytovatele služeb.
 2. Jakékoli použití jakéhokoli prvku tvořícího obsah webových stránek www.pajtech.cz kýmkoli bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele služeb představuje porušení autorských práv poskytovatele služeb a bude mít za následek občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost.
 3. Všechny obchodní názvy, názvy výrobků, názvy společností a jejich loga použité na webových stránkách obchodu na adrese www.pajtech.cz patří jejich příslušným vlastníkům a jsou použity pouze pro identifikační účely. Mohou být registrovanými ochrannými známkami. Veškeré materiály, popisy a fotografie uvedené na webových stránkách obchodu na adrese www.pajtech.cz jsou použity pro informační účely.

 

§ 16

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím obchodu se uzavírají v souladu s polským právem.
 2. V případě, že je některá část těchto Podmínek v rozporu s platným právem, použijí se namísto napadeného ustanovení příslušná ustanovení polského práva.
 3. Veškeré spory vyplývající z kupních smluv mezi Obchodem a Zákazníky budou v první řadě řešeny jednáním se záměrem vyřešit spor smírnou cestou s přihlédnutím k zákonu o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Pokud by to však nebylo možné nebo by to některé ze stran nevyhovovalo, budou spory řešeny příslušným obecným soudem v souladu s bodem 4 tohoto odstavce.
 4. Soudní řešení sporů:
 • Případné spory vzniklé mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem (klientem), který je zároveň spotřebitelem nebo subjektem uvedeným v § 10 obchodních podmínek, budou předloženy příslušnému soudu v souladu s ustanoveními občanského soudního řádu ze dne 17. listopadu 1964,
 • veškeré spory vzniklé mezi poskytovatelem služeb a klientem (zákazníkem), který není spotřebitelem ve smyslu § 9 obchodních podmínek, budou předloženy soudu příslušnému podle sídla poskytovatele služeb.

5. Zákazník, který je spotřebitelem, má rovněž právo využít mimosoudních způsobů řešení sporů, zejména tím, že po skončení reklamačního řízení podá návrh na mediaci nebo návrh na projednání věci rozhodčím soudem (návrh je ke stažení na http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Seznam stálých spotřebitelských rozhodčích soudů působících při vojvodských inspektorátech obchodní inspekce je k dispozici na adrese: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Spotřebitel může také využít bezplatné pomoci okresního (městského) spotřebitelského inspektora nebo společenské organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele. Mimosoudní vyřizování stížností po skončení reklamačního řízení je bezplatné.

6. Za účelem smírného řešení sporu může spotřebitel zejména podat stížnost prostřednictvím platformy pro řešení sporů online (ODR), která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-shopu platné do 31.12.2022

Obchodní společnosti:

DIOLUT sp. z o.o.
ul. Iskrzyczyńska 13 43-430 Międzyświeć
DIČ PL5482743333 ,  IČO 521822894 , KRS: 0000968147


Předpisy pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pajtech.cz
   

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti PAJTECH.CZ, se sídlem 43-430 Międzyświeć, Iskrzyczyńska 13, identifikační číslo: 521822894, daňové identifikační číslo: PL5482743333 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.pajtech.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: (Platba převodem - Platba při převzetí )

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;

 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU;

 • bezhotovostně platební kartou;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající „je” plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 30 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího  .

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do 30 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6 O možných metodách a dostupných dodacích lhůtách bude zákazník informován prostřednictvím objednávkového formuláře nebo e-mailem. Stejným způsobem informuje Prodávající Zákazníka o nákladech na doručení, pokud jsou použitelné.

6.7 Objednané zboží je dodáván způsobem uvedeným zákazníkům v době objednání: Zásilka odeslána prostřednictvím kurýrní společnosti (k zákazníkovi se zpravidla
dostane druhý pracovní den po odeslání balíčku. Všechny zásilky odeslané kurýrem jsou pojištěny - náklady na pojištění hradí Prodávající).
 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.7 Reklamace v rámci záruky / odstoupení od smlouvy jsou přijímány do 30 dnů ode dne dodání zboží prodávajícímu a prohlášení obsahujícího požadavek kupujícího. Stížnosti jsou zpracovány / uzavřeny do 30 dnů. O výsledku reklamace bude zákazník informován prodávajícím e-mailem nebo písemně, v závislosti na způsobu reklamace.

7.8 Záruka se nevztahuje na:
1-zboží poškozené nesprávným použitím
2-mechanické poškození zařízení 
3-jakékoliv škody způsobené uživatelem
4-případné svévolně opravy, úpravy nebo konstrukční změny zařízení
5-poškození způsobené přetížením zařízení v důsledku nadměrného používání
6-součásti náchylné k opotřebování, jako jsou topné telesá, matice, žárovky, laserové trubice a napájecí zdroje
7-škody vzniklé přetížením elektrické sítě nebo práce v nevhodných podmínkách


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@pajtech.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. V případě sporu mezi obchodem a zákazníkem ohledně legitimity odmítnutí přijetí stížnosti má zákazník, který je spotřebitelem, právo použít mimosoudní způsoby vyřizování stížností a nápravy. Klient může využít mediace nebo rozhodčího řízení tím, že poskytne instituci, před kterou bude řízení probíhat, vhodnou formu - žádost o mediaci nebo žádost o posouzení případu před rozhodčím soudem. Seznam vzorových institucí s kontaktními údaji je k dispozici na www.uokik.gov.pl. Kromě toho má spotřebitel na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr přístup k elektronickému řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím online platformy EU (odr platforma). Toto právo nemá podnikatel s právy spotřebitele. V případě zahraničních zákazníků, kteří jsou spotřebiteli, by se měli obrátit na orgán odpovědný za ochranu práv spotřebitelů příslušný v místě jejich bydliště.
8.5 Pokud nákup provádí podnikatel, společně souhlasíme s tím, že vylučujeme naši odpovědnost v rámci záruky za fyzické a právní vady výrobku. Předně s Vámi souhlasíme, že jako prodávající neneseme odpovědnost také za skryté vady výrobku. Tato podmínka se nevztahuje na soukromé nákupy. [Právní základ: čl. 558 § 1 zákona ze dne 23. dubna 1964 občanského zákoníku.]


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Adresa pro doručování reklamaci
Zboží zasílejte zpět v původním obalu, navíc zabalené v ochranné fólii.


CzechLogistic - DIOLUT
Vratimovská 681/80
71900 Ostrava - Kunčice
https://pajtech.cz/complaints/rekl_for.php, 
adresa elektronické pošty info@pajtech.cz,
mob.+420 732 410 474

V Skoczów dne 13-03-2017  
(aktualizace 31-12-2018)

 


Přejít na domovskou stránku
pajtech.cz Reviews with ekomi.cz